fbpx

อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดโครงการให้ความรู้การรีไซเคิล พร้อมตั้งเป้าดำเนินโครงการ 30 ปี

นับเป็นปีที่สามแล้วที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ได้เริ่มโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยไอวีแอลตั้งเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินโครงการนี้เป็นระยะเวลา 30 ปี (2560 – 2590) วัตถุประสงค์หลักคือสร้างความตระหนักต่อการแยกขยะและแนวทาง 3Rs – ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) โครงการดังกล่าวมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสอนให้คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยแยกขยะอย่างถูกต้อง

เป้าหมายหลักของไอวีแอลคือการให้ความรู้แก่เด็กเล็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาขึ้นไปในโรงเรียนทั่วประเทศ เพราะในช่วงระยะเวลา 30 ปีต่อจากนี้ เด็กๆ จะเติบโตและทำงานในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบและสามารถนำผู้อื่นไปในทิศทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ ไอวีแอลยังช่วยให้พนักงานของบริษัทอื่นๆ เข้าใจบทบาทของตัวเองต่อการจัดการขยะอีกด้วย ซึ่งหวังว่าความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลจะถูกส่งต่อเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในประเทศไทยและทั่วโลก ผู้คนต่างกังวลเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยมีปริมาณขวดน้ำดื่มที่ผลิตจาก PET 8 ใน 10 ถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิล แต่คิดเป็นเพียง 4 ใน 10 ของขยะพลาสติกที่เทศบาลเก็บเท่านั้น ซึ่งเราต้องช่วยกันแยกขยะให้ดียิ่งขึ้น ไอวีแอล ในฐานะผู้รีไซเคิล PET ชั้นนำ จัดโครงการ 30 ปี ส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกและทิ้งขยะ เรียนรู้ที่จะลดขยะและปกป้องสิ่งแวดล้อม และความรู้เหล่านี้ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครัวเรือนและชุมชนอีกด้วย ถ้าเราต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแยกขยะ เราต้องเริ่มจากเด็กและเยาชน ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ขณะที่ นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้นี้อย่างมาก และประเมินการดำเนินโครงการ 30 ปี ส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิล ปี 2562 อย่างถี่ถ้วน โดยในปี 2562 ให้ความรู้แก่เด็กจำนวน 13,148 คน จาก 26 โรงเรียนใน 6 จังหวัด และได้ทำงานร่วมกับครูจำนวน 163 คน ซึ่งจะส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียนอีกหลายพันคน

นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เฉพาะในปี 2562 เราสามารถเก็บขวด PET ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้กว่า 200,000 ขวด การประเมินยังชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 100% นำสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกขยะไปปฏิบัติ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการให้ความรู้แก่ผู้คนและลดจำนวนขยะในสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลการประเมินเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้เราพัฒนาวิธีการให้ความรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการ 30 ปี ส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิล

ผลการดำเนินโครงการ 30 ปี ส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิลของไอวีแอล ในปี 2562

ปัจจุบัน โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล ที่ดำเนินการในประเทศไทยนั้น ไอวีแอลหวังว่าจะขยายผลไปยังประเทศอื่นๆ และบริษัทฯ หวังว่าโครงการที่เริ่มต้นในประเทศไทยนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทอื่นๆ ของไอวีแอลนำไปสานต่อ ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่มีอยู่ย่างจำกัดให้เหมาะสม พร้อมทั้งขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของโลก

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจรับสื่อการเรียนรู้หรือจัดอบรม สามารถติดต่อได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร ไอวีแอล โทร. 02-661-6661 ต่อ 240 หรือเว็บไซต์ https://www.indoramaventures.com/th/sustainability/social/csr/priorities/education/local-recycling-initiatives

Follow Us