fbpx

เสวนาการเลือกปฏิบัติ และร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

การเลือกปฏิบัติ และการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยประชาชนหลากหลายกลุ่ม อาทิ ผู้หญิง ชนเผ่า คนพิการ LGBTQ และ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น ประเด็นดังกล่าว นอกจากจะถูกกล่าวถึงในส่วนที่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมแล้ว ยังมีส่วนของการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติอีกด้วย หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหานี้ คือการเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ที่ได้ยื่นริเริ่มต่อรัฐสภาในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

MODERNIST Team

29 กุมภาพันธ์ 2563