fbpx

นิสสัน เดินหน้าโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ปีที่ 4 มุ่งส่งเสริม “นวัตกรรมเพื่อสังคม” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ปีที่ 4 มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงงานนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมส่งเสริมและร่วมสร้าง “นวัตกร” รุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่ชุมชน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ มุมมอง และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนิสสันให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำ

MODERNIST Team

3 ธันวาคม 2563