fbpx

อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดโครงการให้ความรู้การรีไซเคิล พร้อมตั้งเป้าดำเนินโครงการ 30 ปี

นับเป็นปีที่สามแล้วที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ได้เริ่มโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยไอวีแอลตั้งเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินโครงการนี้เป็นระยะเวลา 30 ปี (2560 – 2590) วัตถุประสงค์หลักคือสร้างความตระหนักต่อการแยกขยะและแนวทาง 3Rs – ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) โครงการดังกล่าวมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสอนให้คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยแยกขยะอย่างถูกต้อง

MODERNIST Team

6 มกราคม 2564