fbpx

ย้อนชีวิตของหญิงรักหญิง: ในวันที่ความเข้าใจเรื่องเพศยังมาไม่ถึง

หลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยมีการตื่นตัวในการพูดถึงความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวาง คนรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งชาย หญิง และกลุ่มคนเพศหลากหลายต่างออกมาแสดงความคิดเกี่ยวกับสิทธิความหลากหลายทางเพศในฐานะสิทธิมนุษยชน สีรุ้งและสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศถูกโบกสะบัดอยู่ทั่วทุกเวทีของการชุมนุมเรียกร้องสิทธิ อัตลักษณ์และรสนิยมทางเพศที่แตกต่าง เป็นสิ่งที่สามารถประกาศ และแสดงออกได้ผ่านการแต่งกาย วิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ตัวตนในฐานะเพศที่แตกต่างจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิดหรือหลบซ่อนจากผู้คนดังเช่นในอดีต

อาทิตยา อาษา

9 ตุลาคม 2563

เพศกำเนิด : บททดสอบและความท้าทายจากสังคมที่ทรานส์แมนต้องเผชิญ

แม้ปัจจุบันสังคมไทยจะมีการปรากฏตัวขึ้นของทรานส์แมน (Transman) ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกผู้หญิงที่รับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ชาย ซึ่งมีจำนวนหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเองเป็นผู้ชายด้วยการรับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายและ/หรือการผ่าตัดตามกระบวนการทางการแพทย์ เพื่อเปลี่ยนร่างกายให้ตรงกับใจหรือที่หลายคนเรียกว่า การเกิดใหม่ในร่างใหม่ในฐานะร่างกายที่ถูกต้อง

อาทิตยา อาษา

4 กุมภาพันธ์ 2563