fbpx

การเปลี่ยนแปลงหรือหนูทดลอง ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบการรับเข้าศึกษาในอุดมศึกษา ของระบบ TCAS 2561-2566

ระบบ “TCAS” ( Thai university Central Admission System ) ได้เริ่มนำมาใช้เมื่อปีการศึกษา 2561 โดยการจัดตั้งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อมาทดแทนระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอันเก่าที่เรียกว่า “Admission”

วรรษมน ทับทิม

1 กุมภาพันธ์ 2563